Nr. 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Körning av truck

Hållbar konsumtion - en förutsättning för en grön ekonomi

Omställning globalt till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Särskilt utvecklingsländer påverkas i hög grad av klimatförändringar och annan miljöpåverkan vilket innebär ökad fattigdom och minskad välfärd.

En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är därför även en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi, grön industriomställning och för en hållbar utveckling.

Modul - i framkant inom innovation och teknik

På Modul har vi ett levande kvalitets- och miljösystem, är certifierade ISO 9001 och ISO14001. Vi arbetar med ständiga förbättringar, eftersträvar att optimera vår produktion och våra produktionsmetoder genom utveckling och effektivisering. Modul arbetar för att ligga i framkant vad gäller innovation och ny teknik.

Gällande miljölagstiftning och andra regler ses som minimumkrav för Modul, och vi har som mål att överträffa dessa. Vi prioriterar leverantörer som ur miljösynpunkt sammanvägt med ekonomisk hänsyn använder de bästa tillverkningsprocesserna.

Vi sörjer för att anställda har tillräcklig kunskap för att uppfylla de miljökrav som är förknippade med var och ens arbetsuppgifter. Detta gör vi genom att informera och engagera personalen i miljöfrågor. Vi bedriver också verksamheten på ett sådant sätt att våra medarbetares säkerhet och hälsa inte äventyras. Vi arbetar aktivt med våra miljöaspekter, detta leder till att vi ständigt förbättrar och utvecklar vårt miljöarbete.

Maria Lindgren - Inköps och logistikchef