Nr. 13 - Bekämpa klimatförändringen - framtiden för fossilfritt stål

Tunnplåt

Klimatförändringar - anpassningar och åtgärder

Klimatmålet stödjer global fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag så som livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt. Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Åtgärder behövs för att minska riskerna för, och konsekvenserna av naturkatastrofer.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.

Återvinning och cirkulär ekonomi

I Moduls kvalitets- och miljösystem sätter vi upp våra ambitioner och mål avseende miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi tror bland annat på återvinning och cirkulär ekonomi som sätt att bekämpa klimatförändringar. Vi tittar på hur vi kan påverka vår värdekedjas användning av resurser. Det inkluderar både våra leverantörer och våra kunders vilja att återanvända och återvinna. Framöver kommer vi sätta större krav på leverantörer och hitta nya lösningar som kan hjälpa våra kunder på vägen.

Metall, i synnerhet stål, är idag det material som återvinns mest i världen. Som legoproducent i tunnplåt är vi resurseffektiva i vår användning av det metallmaterial vi nyttjar. Och överblivet material sänds tillbaka för återvinning, för cirkuläret, för tillverkning av ny metall.

Modul ser positivt på grön omställning i samhället och inom industrin. Att få ner andelen fossilanvändning, öka andelen förnybar energi med vatten-, sol- och vindkraft samt öka elektrifieringen i samhället.

SSAB Luleå
Hybrit - fossil free steel

Hybrit - en fossilfri framtid

Modul ser positivt på att i kommande år kunna marknadsföra och använda fossilfritt stål. Vi ser fram emot det arbete som bedrivs hos vår befintliga större stålleverantör SSAB för att ta fram fossilfritt stål. Med förväntan att Modul via SSAB kan erbjuda fossilfritt stål i viss volymomfattning från år 2026 och framåt. I den gröna industriomställningen, och för att skapa en hel värdekedja för fossilfritt stål, är SSAB:s samarbete med LKAB och Vattenfall i gemensamma bolaget Hybrit det första steget mot fossilfritt stål. Med HYBRIT-tekniken syftar SSAB till att ersätta kokskolet, som traditionellt behövs för malmbaserad stålframställning, med fossilfri el och vätgas.

Det började med HYBRIT:s pilotanläggning vid SSAB:s anläggning i Luleå. Anläggningen togs i drift 2020 och är den första i sitt slag, och här utvecklas processen för att reducera järnmalm med fossilfri vätgas. I anslutning finns en underjordisk pilotanläggning för vätgaslagring som är i drift sedan 2022. Utöver utvecklingen av pilotanläggningen förbereder HYBRIT en demonstrationsanläggning i Gällivare, vid LKAB:s järnmalmsgruva. Planen är att färdigställa demonstrationsanläggningen 2025, samtidigt som SSAB:s masugn i Oxelösund konverteras till en ljusbågsugn. Det innebär att SSAB kommer att kunna producera malmbaserat, fossilfritt stål i kommersiell skala 2026.

Stor efterfrågan på fossilfritt stål

Vi på Modul är glada att vår leverantör SSAB vill påskynda den gröna omställningen. SSAB har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera deras gröna omställning. Bakgrunden är den kraftigt växande efterfrågan på fossilfritt stål. SSAB:s plan är att ersätta nuvarande system med så kallade minimills, som ger ett breddat produktprogram och en förbättrad kostnadsposition. Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen i SSAB:s egen verksamhet kring 2030. För att det ska gå att genomföra måste nödvändig infrastruktur vara på plats i tid, framförallt tillgång till fossilfri el blir viktig.

Inriktningsbeslutet innebär att SSAB:s anläggningar i Luleå och Brahestad byggs om till kostnadseffektiva minimills, med elektriska ljusbågsugnar och valsverk, och anläggningarna i Borlänge och Tavastehus vidareutvecklas för de nya produktionsprocesserna. Omställningen hos SSAB ska ske under de kommande tio åren fram till ca 2032. Investeringen är på motsvarande 45 miljarder SEK.

Med detta kommer SSAB ha världens första fossilfria ståltillverkningsteknik, praktiskt taget utan några koldioxidutsläpp. Deras mål är att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 10 procent och Finlands med 7 procent.

Hybrit järnsvamp